Điểm tin

Nền kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ đang làm thay đổi mối quan hệ việc làm

31 tháng 7. 2019

Từ trí tuệ nhân tạo và robot đến nền kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ có tác động không nhỏ đến mối quan hệ việc làm, trong đó nền kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ đang làm thay đổi rất lớn tới mối quan hệ việc làm. Các nước thành viên ASEAN không nằm trong ngoại lệ đó. 
Xem thêm