Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Trung Quốc

8 tháng 12. 2016

Tháng 11/2002, ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện. Hiệp định này là tiền đề cho hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định khác nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc. Cụ thể:
 
- Tháng 11/2004, ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (Hiệp định này đến nay đã được sửa đổi 2 lần vào năm 2006 và 2010). Hiệp định này có hiệu lực từ tháng 7/2005
 
- Tháng 1/2007, ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định về Thương mại Dịch vụ. Hiệp định này có hiệu lực từ tháng 7/2007.
 
- Tháng 8/2009, ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định về Đầu tư. Hiệp định này có hiệu lực từ tháng 2/2010

- Tháng 11/2015, ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định thư sửa đổi Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện và các Hiệp định liên quan, có hiệu lực từ 2016
 
Văn bản Hiệp định:
 

Các cam kết và các văn bản liên quan khác:
 

Tham khảo thêm thông tin tại trang web của ASEAN: link
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: