Diễn biến đàm phán

Vòng đàm phán thứ 23 tại Bangkok, Thái Lan

2 tháng 8. 2018

Vòng đàm phán thứ 23 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ ngày 17-27/07/2018 tại Bangkok, Thái Lan.

Trong vòng đàm phán, các nhóm làm việc đã thảo luận về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, các vấn đề pháp lý và thể chế và mua sắm chính phủ.

Vòng đàm phán tập trung vào thực thi các chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ năm. Đặc biệt, một gói các cam kết đã được thống nhất trình lên Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ sáu để thông qua trong năm nay. Đây là một trong những nỗ lực nhằm hoàn tất việc ký kết RCEP vào cuối năm nay. Đồng thời cung ghi nhận những tiến triển tích cực trong đàm phán về mở cứa thị trường.

Vòng đàm phán thứ 23 đã hoàn tất 02 chương: Chương Thủ tục hải quan và Thuận lợi hóa thương mại và Chương Mua sắm Chính phủ.

Nguồn: DFAT/ Aus

*Bản tóm tắt từ Trung tâm WTO và Hội nhập

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: