ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc. Tháng 11/2015, ASEAN và Trung Quốc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan, trong đó có nhiều nội dung cam kết mới về Hàng hóa, Dịch vụ và Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ tháng 5/2016.

Văn bản thực thi

Thông tư 21/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo mã HS

23 tháng 9. 2018

Ngày 25/06/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2014/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thông tư số 36/2010/TT-BCT về việc Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong ACFTA

23 tháng 9. 2018

Thông tư số 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định ACFTA

TT số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014

23 tháng 9. 2018

TT số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014.

Thông tư 37/2011/TT-BCT sửa đổi thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007

23 tháng 9. 2018

Ngày 10/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thông tư 01/2011/TT-BCT sửa đổi thông tư 36/2010/TT-BCT về thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007

23 tháng 9. 2018

Ngày 14/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 tỏng Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

QĐ số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/20008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 – 2011

23 tháng 9. 2018

QĐ số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 – 2011.

QĐ số 26/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc

23 tháng 9. 2018

QĐ số 26/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc.

QĐ số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo ACFTA

23 tháng 9. 2018

QĐ số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

QĐ số 50/2002/QĐ-TTG ngày 17/4/2002 v/v Thành lập Tổ công tác liên bộ về khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc

23 tháng 9. 2018

QĐ số 50/2002/QĐ-TTG ngày 17/4/2002 v/v Thành lập Tổ công tác liên bộ về khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc.

TT số 16/2004/TT-BTC ngày 10/3/2004 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 v/v Ban hành Danh mục HH và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo HĐ khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc

23 tháng 9. 2018

TT số 16/2004/TT-BTC ngày 10/3/2004 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc.