Hỏi đáp

Câu hỏi thường gặp

Đặt câu hỏi

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) là một trong những Hiệp định cơ bản của AEC, được ký kết tháng 2/2009 và có hiệu lực từ 29/3/2012 thay thế cho Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư ASEAN (IGA) 1987 và Hiệp định Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) 1998) Hiệp định ACIA bao gồm 4 nội dung chính là ...

Theo Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) các nước ASEAN cam kết đối xử công bằng, bình đẳng và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư đến từ các nước ASEAN. Các nghĩa vụ chính về đầu tư trong ACIA bao gồm: - Đối xử Quốc gia (NT): Mỗi Thành viên cam kết dành cho các nhà đầu tư/khoản đầu tư của n...

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về trình độ Khảo sát của ASEAN quy định những gì?

Đặt câu hỏi

Gửi