Diễn biến đàm phán

Vòng đàm phán thứ 24 của RCEP tại Auckland, New Zealand

9 tháng 1. 2019

Vòng đàm phán thứ 24 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ ngày 18-27/10/2018 tại Auckland, New Zealand.

Trọng tâm của vòng đàm phán nhằm hướng tới hoàn tất gói kết quả dự kiến cần đạt được vào cuối năm được các bộ trưởng thông qua vào Cuộc họp Bộ trưởng tổ chức vào tháng 8 vừa qua.

Vòng đàm phán đã đạt được những tiến bộ trong đàm phán mở cửa thị trường, và kết thúc kỹ thuật Chương Giải quyết Tranh chấp, cũng như đàm phán nội dung trong các lĩnh vực khác.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: