ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết 04 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Văn bản thực thi

Thông tư 48/2015/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT về quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

23 tháng 9. 2018

Ngày 14/12/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

TT số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

23 tháng 9. 2018

TT số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc

23 tháng 9. 2018

Ngày 25/06/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc.

TT số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014

23 tháng 9. 2018

TT số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014.

QĐ số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011

23 tháng 9. 2018

QĐ số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011.

QĐ số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc

23 tháng 9. 2018

QĐ số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc.

QĐ số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc

23 tháng 9. 2018

QĐ số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc.

QĐ số 02/2007/QĐ-BMT ngày 08/01/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo HĐTM hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác toàn diện giữa các CP của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia ĐNA và CP Đại hàn dân quốc

23 tháng 9. 2018

QĐ số 02/2007/QĐ-BMT ngày 08/01/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn dân quốc.

QĐ số 106/2006/QĐ-TTG ngày 18/5/2006 v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Hàn Quốc

23 tháng 9. 2018

QĐ số 106/2006/QĐ-TTG ngày 18/5/2006 v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Hàn Quốc.

TT số 77/2010/TT-BTC ngày 18/05/2010 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011

23 tháng 9. 2018

TT số 77/2010/TT-BTC ngày 18/05/2010 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011.