Hàng hóa

Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

16 tháng 12. 2015

Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Tải văn bản đầy đủ dưới đây:

Nghị quyết 17/NQ-CP phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

26 tháng 2. 2015

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2015 về việc phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế