Đầu tư

Văn kiện Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) và Tóm tắt

06 tháng 12. 2016

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) được ký kết tháng 2/2009 và có hiệu lực từ 29/3/2012 thay thế cho Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư ASEAN (IGA) 1987 và Hiệp định Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) 1998