Đầu tư

Văn kiện Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) và Tóm tắt

6 tháng 12. 2016

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) được ký kết tháng 2/2009 và có hiệu lực từ 29/3/2012 thay thế cho Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư ASEAN (IGA) 1987 và Hiệp định Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) 1998