Văn kiện khung

Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015

30 tháng 11. 2016

Tuyên bố Kuala Lumpur ngày 21/11/2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN bao gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC).

Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025

30 tháng 11. 2016

Tại cuộc họp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 38, Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC (AEC Blueprint) đã được đưa ra với các mục tiêu và lộ trình cụ thể cho việc thực hện AEC

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

30 tháng 11. 2016

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, ở Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a, để kỷ niệm sự ra đời chính thức của Cộng đồng ASEAN 2015 và đề ra Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Tầm nhìn ASEAN 2020

30 tháng 11. 2016

Tại Hội nghị Thương đỉnh ASEAN 9, các nhà lãnh đạo ASEAN lần đầu tiên tuyên bố mục tiêu hình thành một Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Mục tiêu này cũng phù hợp với tầm nhìn ASEAN 2020 thông qua vào năm 1997 với mục tiêu phát triển ASEAN thành một cộng đồng ASEAN

Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên

1 tháng 11. 2016

Mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về Hội nhập các Ngành ưu tiên là xác định các biện pháp sẽ được các quốc gia thành viên thực hiện, với các mốc thời gian cụ thể, vì lợi ích chung của các bên, đối với các ngành ưu tiên

Tóm lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

29 tháng 7. 2016

Ngày 22/11/2015: Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập AEC

Hiệp định khung về Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN

27 tháng 1. 2010

Địa điểm ký kết : Singapore Thời gian ký kết : 17/4/1996

Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN

27 tháng 1. 2010

Địa điểm ký kết : Philippines Thời gian ký kết : 28/01/1998

Hiệp định khung e- ASEAN

27 tháng 1. 2010

Địa điểm ký kết: Singapore   Thời gian ký kết: 24/11/2000