Văn kiện khung

Hiệp định khung về Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN

16 tháng 07. 2019

Hiệp định khung về chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN

Địa điểm ký kết : Singapore

Thời gian ký kết: 17/4/1996

Các bên tham gia: Chính phủ nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Cộng hoà Philippines, Cộng hoà Xing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Giới thiệu 

Khẳng định lại mong muốn hợp tác thúc đẩy tăng trưởng kinh té trong khu vực để tăng cường công nghiệp hoá nền kinh tế mỗi nước, mở rộng thương mại và đầu tư và để hoàn thiện cở sở hạ tầng  kinh tế  vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước;

Nhận thấy rằng việc tự do hoá thương mại và đầu tư trong các nước ASEAN có thể hỗ trợ đáng kể cho việc hợp tác công nghiệp, mà việc hợp tác sẽ là đóng góp to lớn để củng cố và mở rộng cơ sở công nghiệp của mỗi nước;

Ghi nhận đề xuất của Phòng Thương mại Công nghiệp ASEAN  (ASEAN –ICC) về Chương trình Hợp tác công nghiệp ASEAN  và sự tin tưởng của ASEAN – CCI về khả năng thực thi của chương trình này;

Mong muốn chuẩn bị đầy đủ các hướng dẫn và khuôn khổ thể chế  để trong phạm vi đó khu vực tư nhân ASEAN có thể hợp tác trên cơ sở công bằng và cùng có lợi cho mỗi nước thành viên ASEAN và tăng cường sản xuất công nghiệp trong toàn khu vực; […]

Văn kiện Hiệp định (tiếng Việt): 

Hiệp định khung về chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: