Văn kiện khung

Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN

16 tháng 07. 2019

Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN

Địa điểm ký kết : Philippines

Thời gian ký kết: 28/01/1992

Các bên tham gia : Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Xing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Giới thiệu

Khẳng định cam kết theo Hiệp định ASEAN năm 1987 về khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Nghị định thư năm 1996 bổ sung Hiệp định này nhằm củng cố lòng tin của các nhà đầu tư khi đầu tư vào ASEAN;

Thừa nhận rằng đầu tư trực tiếp là một nguồn tài chính quan trọng để giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và công nghệ; do đó, thừa nhận nhu cầu thu hút đầu tư trực tiếp vào ASEAN với mức độ lớn hơn và bền vững hơn;

Quyết tâm hoàn thành việc thực hiện tầm nhìn ASEAN xây dựng Khu vực đầu tư ASEAN có tính cạnh tranh với môi trường đầu tư thông thoáng và rõ ràng hơn vào ngày 1 tháng 1 năm 2010; và Ghi nhớ rằng những biện pháp được thoả thuận nhằm hình thành Khu vực Đầu tư ASEAN có tính cạnh tranh vào năm 2010 sẽ góp phần hướng tới Tầm nhìn ASEAN năm 2020. [...]

Văn kiện Hiệp định (tiếng Việt): 

Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: