Bản tin

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

09 tháng 08. 2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 29+30

17 tháng 02. 2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 29+30 Quý III+IV/2022 Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam sau hai năm thực thi Hiệp định EVFTA"

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 27+28

15 tháng 08. 2022

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 27+28 Quý I+II/2022 Chủ đề: "Bảo hộ lương thực – Lo ngại về một tương lai bất ổn"

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 25+26

23 tháng 03. 2022

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 25+26 Quý III+IV/2021 Chủ đề: "RCEP - Cơ hội Mới với các đối tác Quen"

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 9/2021

02 tháng 07. 2021

Thời gian: 06/2021 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược chính sách ASEAN số 4: Các phương thức thanh toán trong kỷ nguyên số - Trường hợp của ASEAN

08 tháng 06. 2021

Thời gian: 4/2021 Đơn vị thực hiện: Ban Giám sát hội nhập - Ban Thư ký ASEAN