Hàng hóa

Công văn 4832/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O mẫu D

16 tháng 11. 2022

Ngày ban hành: 14/11/2022 Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan

NĐ số 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 v/v Sửa đổi thuế suất thuế NK một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa và thuế suất của VN thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo NĐ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003

16 tháng 07. 2019

NĐ số 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 v/v Sửa đổi thuế suất thuế NK một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa và thuế suất của VN thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo NĐ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003

QĐ số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 v/v Ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực MDTD ASEAN (AFTA)"

16 tháng 07. 2019

QĐ số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 v/v Ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực MDTD ASEAN (AFTA)"