Hàng hóa

Công văn 4832/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O mẫu D

16 tháng 11. 2022

Ngày ban hành: 14/11/2022

Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan

Ngày 14/11/2022, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4832/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O mẫu D.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 01/11/2022 như sau:

- Đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia, C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp: trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 không làm ảnh hưởng dến tính hợp lệ của C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực): Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022. Trường hợp phát sinh vướng mắc, dề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn.

Bản mềm Công văn được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: