Dịch vụ và Đầu tư

Thông báo 30/2021/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

28 tháng 4. 2022

Ngày ban hành: 03/11/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao

Nghị quyết 179/NQ-CP về phê duyệt NĐT thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong AFAS

21 tháng 5. 2021

Nghị quyết 179/NQ-CP về phê duyệt NĐT thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong AFAS

Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

1 tháng 4. 2019

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ.

Quyết định 1625/QĐ- TTg Về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

27 tháng 6. 2018

Quyết định 1625/QĐ- TTg Về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ