Dịch vụ và Đầu tư

Nghị quyết 185/NQ-CP về việc phê duyệt NĐT thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 10 trong AFAS

14 tháng 09. 2021

Tiêu đề: Nghị quyết 185/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 10 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS)

Số/Ký hiệu: 185/NQ-CP

Ngày ban hành: 29/12/2020

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Bản mềm Nghị quyết được đính kèm dưới đây: 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: