Văn Kiện Khác

Tuyên Bố ASEAN Về Phục Hồi, Phát Triển Bền Vững

16 tháng 07. 2019

Địa điểm: Hà Nội Ngày ký kết: 04/2010

Tuyên Bố Hà Nội

16 tháng 07. 2019

Địa điểm ký kết: Hà Nội Thời gian ký kết: 16 tháng 12 năm 1998

Các Chương trình/Sáng kiến trong ASEAN nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SMEs)

23 tháng 12. 2016

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và ASEAN nói riêng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp quan trọng cho thu nhập và việc làm trong nền kinh tế, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo do phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ở vùng nông thôn, các khu vực xa xôi

Hợp tác về Sở hữu trí tuệ trong ASEAN

22 tháng 12. 2016

Sở hữu trí tuệ (IP) là một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm phát huy tới mức cao nhất tiềm năng thương mại của sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự sáng tạo để tạo ra của cải, vật chất cho xã hội. Với nhận thức đó, ASEAN đã thành lập Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu Trí tuệ (AWGIPC) rất sớm, từ năm 1996 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác về cải thiện hạ tầng và cơ chế liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN

22 tháng 12. 2016

Việt Nam đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN (trừ Campuchia)

Hợp tác năng lượng trong ASEAN

21 tháng 12. 2016

Hợp tác năng lượng trong ASEAN diễn ra trên cơ sở Kế hoạch Hành động ASEAN về Hợp tác Năng lượng (APAEC). Đây là khuôn khổ chung cho các sáng kiến củng cố an ninh năng lượng, tăng cường tiếp cận và đảm bảo sự bền vững của các nguồn năng lượng trong khu vực

Nghị định thư ASEAN về Tăng cường Cơ chế Giải quyết Tranh chấp (EDSM)

06 tháng 12. 2016

Nghị định thư ASEAN về Tăng cường Cơ chế Giải quyết Tranh chấp (gọi tắt là EDSM) được các nước ASEAN ký ngày 29/11/2004 và có hiệu lực kể từ ngày ký. EDSM gồm 21 Điều khoản và 2 Phụ lục, quy định về quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp trong Hiệp định khung về Tăng cường Hợp tác Kinh tế ASEAN và các Hiệp định kinh tế của ASEAN được liệt kê cụ thể trong ADSM, trừ khi các Hiệp định này có quy định khác.