Số liệu

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2021

12 tháng 10. 2022

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2021 đạt 69,08 tỷ USD, chiếm 32,66% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA. Trong năm 2021, đã có 1,2 triệu bộ C/O ưu đãi được cấp, tăng 24% về trị giá và tăng 23% về số lượng bộ C/O so với năm 2020.

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021

12 tháng 08. 2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ASEANStatsDataPortal – Cổng dữ liệu thống kê ASEAN

09 tháng 08. 2021

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN.

Niên giám thống kê Việt Nam 2010 - 2020

06 tháng 07. 2021

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

05 tháng 07. 2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2020

11 tháng 05. 2021

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2020 đạt 52,76 tỷ USD, chiếm 33,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2019

11 tháng 05. 2021

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2019 đạt 47,55 tỷ USD, chiếm 37,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2018

11 tháng 05. 2021

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2018 đạt 46,2 tỷ USD, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA, và tăng 5% so với năm 2017.