Số liệu

Niên giám thống kê Việt Nam 2010 - 2020

6 tháng 7. 2021

Thời gian: 2010 - 2020

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

5 tháng 7. 2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2020

11 tháng 5. 2021

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2020 đạt 52,76 tỷ USD, chiếm 33,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

11 tháng 5. 2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

11 tháng 5. 2021

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2019

11 tháng 5. 2020

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2019 đạt 47,55 tỷ USD, chiếm 37,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA.

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2018

11 tháng 5. 2019

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2018 đạt 46,2 tỷ USD, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA, và tăng 5% so với năm 2017.

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16 tháng 4. 2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

30 tháng 11. 2018

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế 2017

3 tháng 10. 2018

Năm thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê