Số liệu

Thông tin cơ bản về AEC – Số liệu cập nhật 2016

29 tháng 11. 2016

Tờ rơi cập nhật các số liệu cơ bản về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2016

Số liệu về Thương mại Dịch vụ trong ASEAN

29 tháng 11. 2016

Báo cáo “Hội nhập Dịch vụ ASEAN” do Ban Thư ký ASEAN và Ngân hàng Thế giới thực hiện năm 2015 bao gồm đầy đủ các số liệu liên quan đến thương mại dịch vụ giữa các nước Thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác thương mại khác