Số liệu

Tập hợp Niên giám Thống kê Hải quan về hh XNK Việt Nam (bản tóm tắt) 2011 - 2016

05 tháng 10. 2017

Thời gian: 2011 - 2016

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ chính của ngành Hải quan được quy định tại Luật Hải quan năm 2014 (số 54/2014/QH13 được thông qua ngày 23/6/2014). Để thực hiện nhiệm vụ được giao và nhằm phục vụ kịp thời cho việc nắm bắt và đánh giá thông tin để điều hành của các cơ quan, tổ chức của Nhà nước trong lĩnh vực hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như các đối tượng dùng tin khác, Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) xây dựng Cuốn ―Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (bản tóm tắt)‖.

Khác với Cuốn ―Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam‖ (bản chi tiết) được phát hành hàng năm từ năm 1998 đã cung cấp các số liệu thống kê chi tiết hàng năm theo mặt hàng chính, mã HS 6 số và theo đối tác thương mại, Cuốn Niên giám thống kê tóm tắt được phát hành hàng năm này cập nhật kịp thời các số liệu phản ánh khái quát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ năm 1995 đến 2016 và các số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm. Để có thể hiểu rõ hơn về số liệu trong Niên giám này, xin tham khảo thêm phần Chú giải vắn tắt Phương pháp và Nghiệp vụ thống kê. Năm nay là năm thứ 6 Cuốn niên giám loại này được Tổng cục Hải quan xuất bản.

Niên giám này là một công cụ hữu ích để giúp cung cấp thông tin cho việc tham khảo, nghiên cứu và chỉ có thể được hoàn thiện theo thời gian, thực tiễn và sự đóng góp ý kiến của người sử dụng. Tổng cục Hải quan chân thành cảm ơn mọi ý kiến, nhận xét của người sử dụng để chỉnh lý, hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng trong những lần xuất bản sau.

Các bản Niên giám thống kê được đính kèm dưới đây:

1. Niên giám thống kê hàng hóa XNK 2011 (Bản tóm tắt)

2. Niên giám thống kê hàng hóa XNK 2012 (Bản tóm tắt)

3. Niên giám thống kê hàng hóa XNK 2013 (Bản tóm tắt)

4. Niên giám thống kê hàng hóa XNK 2014 (Bản tóm tắt)

5. Niên giám thống kê hàng hóa XNK 2015 (Bản tóm tắt)

6. Niên giám thống kê hàng hóa XNK 2016 (Bản tóm tắt)

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: