Hàng hóa

Công văn 4832/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O mẫu D

16 tháng 11. 2022

Ngày ban hành: 14/11/2022 Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan