Hàng hóa

Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW năm 2016 Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

05 tháng 12. 2016

Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW ban hành bởi Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại ngày 24/10/2016

Nghị quyết 17/NQ-CP phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

05 tháng 12. 2016

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2015 về việc phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế