Hàng hóa

QĐ số 3106/2005/QĐ-BTM ngày 21/12/2005 v/v Ủy quyền cấp C/O mẫu D và bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp C/O của VN- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN"

9 tháng 1. 2006

QĐ số 3106/2005/QĐ-BTM ngày 21/12/2005 v/v Ủy quyền cấp C/O mẫu D và bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp C/O của VN- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực MDTD ASEAN"