Hàng hóa

NĐ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 v/v Bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006

16 tháng 07. 2019

NĐ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 v/v Bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006

NĐ số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 v/v Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện "Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013"

16 tháng 07. 2019

NĐ số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 v/v Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện "Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013"

QĐ số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/1/2005 v/v Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp C/O của Việt Nam- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)"

16 tháng 07. 2019

QĐ số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/1/2005 v/v Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp C/O của Việt Nam- Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)"

Nghị Định Của Chính Phủ Số 13/2005/NĐ-CP Ngày 03 Tháng 02 Năm 2005

16 tháng 07. 2019

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2005/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO CÁC NĂM 2005 - 2013

Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Số 0151/2005/QĐ-BTM Ngày 27 Tháng 01 Năm 2005

16 tháng 07. 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0151/2005/QĐ-BTM NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM- MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)"

NĐ số 48/2005/NĐ-CP ngày 8/4/2005 v/v Giảm thuế NK một số mặt hàng để thực hiên thỏa thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện HĐ CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy, xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

16 tháng 07. 2019

NĐ số 48/2005/NĐ-CP ngày 8/4/2005 v/v Giảm thuế suất thuế NK một số mặt hàng để thực hiên thỏa thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc

TT số 42/2005/TT-BTC ngày 31/5/2005 v/v HDTH NĐ số 48/2005/NĐ-CP v/v Giảm thuế NK một số mặt hàng để thực hiện TT giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện HĐ CEPT đối với mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy, xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

16 tháng 07. 2019

TT số 42/2005/TT-BTC ngày 31/5/2005 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/04/2005 v/v Giám thuế suất thuế NK một số mặt hàng để thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

TT số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 78/2003/NĐ-CP, NĐ số 151/2004/NĐ-CP, NĐ số 213/2004/NĐ-CP, NĐ số 13/2005/NĐ-CP v/v Ban hành DMHH và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN

16 tháng 07. 2019

TT số 45/2005/TT-BTC ngày 6/6/2005 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003, NĐ số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004, NĐ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, NĐ số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN"