Hàng hóa

QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

16 tháng 07. 2019

QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

Quyết Định Của Bộ Thương Mại Số 23/2006/QĐ-BTM Ngày 8 Tháng 6 Năm 2006

16 tháng 07. 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 23/2006/QĐ-BTM NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN

Quyết Định Của Bộ Tài Chính Số 25/2007/QĐ-BTC Ngày 16 Tháng 04 Năm 2007

16 tháng 07. 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25/2007/QĐ-BTC NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2006/QĐ-BTC NGÀY 28/2/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2006-2013

QĐ số 25/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 v/v Sửa đổi, bổ sung QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v ban hành Danh mục HH và mức thuế suất thuế NK ƯĐĐB của VN để thực hiện HĐ về chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

16 tháng 07. 2019

QĐ số 25/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 v/v Sửa đổi, bổ sung QĐ số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 v/v ban hành Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

QĐ số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu D để hưởng các ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

16 tháng 07. 2019

QĐ số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu D để hưởng các ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

QĐ số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện CEPT 2008-2013

16 tháng 07. 2019

QĐ số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013

QĐ số 73/2008/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 v/v Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ƯĐĐB đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế NK ƯĐĐB của VN để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013

16 tháng 07. 2019

QĐ số 73/2008/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 v/v Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

Thông Tư 12/2009/TT-BCT Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

16 tháng 07. 2019

Thông Tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong  Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN