Hàng hóa

Nghị quyết 17/NQ-CP phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

26 tháng 2. 2015

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2015 về việc phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018

14 tháng 11. 2014

TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

Tải văn bản tại file dưới đây:

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

30 tháng 7. 2014

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ ngày 30/07/2014

TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

17 tháng 11. 2011

TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

Quyết định 554/QĐ-BXD năm 2011 về Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN

14 tháng 6. 2011

Quyết định 554/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/06/2011