Bản tin

Tóm lược chính sách ASEAN số 1: Tác động kinh tế của COVID-19 với ASEAN

08 tháng 06. 2021

Thời gian: 4/2020 Đơn vị thực hiện: Ban Giám sát hội nhập - Ban Thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 7/2020

07 tháng 01. 2021

Thời gian: 07/2020 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 8/2020

07 tháng 01. 2021

Thời gian: 11/2020 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 6/2019

08 tháng 01. 2020

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 5/2019

25 tháng 07. 2019

Thời gian: tháng 6 năm 2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 4/2018

25 tháng 07. 2019

Thời gian: tháng 11 năm 2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 3/2018

28 tháng 01. 2019

Thời gian: tháng 6 năm 2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN số 02/2017

28 tháng 01. 2019

Thời gian : tháng 11/2017 Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN