Sổ tay doanh nghiệp

Hồ sơ thị trường Ấn Độ

16 tháng 02. 2017

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.