Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Ấn Độ

28 tháng 11. 2016

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai năm 2003, Hiệp định khung giữa ASEAN và Ấn Độ về Hợp tác kinh tế toàn diện đã được ký kết bởi các lãnh đạo của hai bên. Hiệp định khung này đã tạo tiền đề cho hai bên đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Cụ thể:
 

  • Hiệp định về thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Ấn Độ được ký kết vào ngày 13/8/2009 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.
  • Hiệp định về Đầu tư và Dịch vụ giữa ASEAN và Ấn Độ được ký lần lượt vào ngày 12/11/2014 và 13/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 1/7/2015.

Nội dung các Hiệp định giữa ASEAN và Ấn Độ:
 
Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)


Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)


Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung


Hiệp định về Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung
Hiệp định về Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định khung

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: