Văn bản thực thi

Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018

1 tháng 1. 2015

TT số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015.

Tệp tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: