Sách – Cẩm nang

Năng lực cạnh tranh và các thuận lợi thương mại của ASEAN: Thời điểm để hành động

18 tháng 3. 2020

Ngày: 03/2020

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Báo cáo này và các khuyến nghị đưa ra là đề xuất của một bộ phận lớn các doanh nghiệp châu Âu đã hoạt động trong khu vực trong nhiều thập kỷ, trong một số trường hợp là hơn một thế kỷ. Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN, với tư cách là một tổ chức được công nhận theo Phụ lục 2 của Hiến chương ASEAN, đưa ra những đề xuất này để giúp khu vực thực hiện được những hứa hẹn và khai thác được tiềm năng của AEC, đồng thời đạt được các mục tiêu về tăng trưởng bền vững, công bằng và bao quát.

Báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: