Sách – Cẩm nang

Xây dựng một tương lai kỹ thuật số mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á

18 tháng 6. 2019

Thời gian: 06/2019

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Trong bài báo này, chúng tôi xem xét vai trò cốt lõi của nền kinh tế kỹ thuật số trong khu vực ASEAN bằng cách xem xét sáu lĩnh vực chính sách liên quan đến việc tạo ra và phát triển một nền kinh tế kỹ thuật số mạnh mẽ.

Báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: