Điểm tin

Ngày làm việc cuối của bốn nhóm công tác tại SOM 1 APEC 2017

2 tháng 3. 2017

Ngày 28/02/1017, ngày làm việc thứ 11 của Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan đang diễn ra tại thành phố biển Nha Trang; cũng là ngày làm việc cuối của 4 nhóm công tác trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Kinh tế (EC), Điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE) và Điều phối kinh tế mạng (AHSGIE).
Xem thêm