Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hàn Quốc

28 tháng 11. 2016

Ngày 13/5/2009, ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện, Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2009. Hiệp định khung tạo tiền đề cho hai bên đàm phán và ký kết các Hiệp định về tự do hóa hàng hóa, thương mại và đầu tư, nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc.

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hàn Quốc trong khuông khổ Hiệp định khung:

  • Hiệp định về Cơ chế Giải quyết Tranh chấp ASEAN-Hàn Quốc được ký vào tháng 12/2005 tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc được ký vào tháng 8/2006 tại Kuala Lumpur, Malaysia
  • Hiệp định về Thương mại Dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc được ký vào tháng 11/2007 tại Singapore.
  • Hiệp định về Đầu tư ASEAN-Hàn Quốc được ký kết vào tháng 6/2009 tại đảo Jeju, Hàn Quốc

Nội dung các Hiệp định:

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện (Tiếng Anh)

1. Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp

2. Hiệp định về thương mại hàng hóa

Biểu cam kết cắt giảm thuế quan

Phụ lục 1 - Công thức cắt giảm thuế trong Danh mục thông thường 

Phụ lục 2 - Công thức cắt giảm thuế trong Danh mục nhạy cảm

Phụ lục 3: Quy tắc xuất xứ

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa

Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa

Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa

3. Hiệp định về Đầu tư

4. Hiệp định về thương mại dịch vụ

Biểu cam kết cụ thể của từng nước

Phụ lục Tài chính

Bản giải thích chung Hiệp định Thương mại dịch vụ

Các tài liệu liên quan khác:

 Nghị định thư về việc gia nhập của Thái Lan đối với Hiệp định về thương mại dịch vụ

Nghị định thư về việc gia nhập của Thái Lan đối với Hiệp định về thương mại hàng hóa

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: