Sách – Cẩm nang

Hội nhập Dịch vụ trong ASEAN

02 tháng 12. 2016


Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2015

Lời giới thiệu:


"Ấn phẩm này là phiên bản thứ tư của Hội nhập trong Dịch vụ của ASEAN. Nó hướng tới việc cung cấp không chỉ những thông tin cập nhật về những nỗ lực và thành tựu gần đây nhất của ASEAN trong hội nhập thương mại trong khu vực, mà còn nhiều chi tiết khác như số liệu. Phần sau đây cho thấy toàn cảnh thương mại dịch vụ trong ASEAN, các quá trình mang tính thể chế cho sự tự do hóa thương mại dịch vụ trong ASEAN, tình trạng và kết quá của sự tự do hóa theo AFAS, sự phát triển của các kế hoạch liên quan đến Hiện diện thể nhân và những thông tin mới nhất của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN liên quan đến Thương mại Dịch vụ."

Vui lòng tải tài liệu đính kèm tại đây 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: