Văn bản thực thi

Quyết định số 70/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN- Trung Quốc

4 tháng 4. 2005

Ngày 04/04/2005, Thủ tướng ban hành Quyết định số 70/2005/QĐ-TTg v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN- Trung Quốc.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: