Văn bản thực thi

Thông tư số 16/2004/TT-BTC ngày 10/3/2004 Hướng dẫn thực hiện NĐ số 99/2004/NĐ-CP về Ban hành Danh mục HH và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo ACFTA

23 tháng 09. 2018

TT số 16/2004/TT-BTC ngày 10/3/2004 v/v Hướng dẫn thực hiện NĐ số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc.

Ngày có hiệu lực: 01/04/2004

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: