Sổ tay doanh nghiệp

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc - VCCI

16 tháng 07. 2019

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

  • Tên chính thức: Đại Hàn Dân Quốc
  • Thủ đô : Seoul
  • Quốc khánh: 3/10
  • Diện tích: 99.720 km2 Trong đó diện tích đất liền: 96.920 km2; diện tích mặt nước: 2.800 km2
  • Dân số: 51 triệu người (tính đến năm 2017)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Won, Tỷ giá 1 USD =1.118 KRW (Won) (năm 2018)
  • Thể chế: Người đứng đầu Đại Hàn Dân quốc là Tổng thống do dân trực tiếp bầu ra mỗi năm năm một lần và không được phép tái ứng cử. Tổng thống là đại diện cao nhất của quốc gia và có quyền chỉ huy quân đội (tương đương chức: Tổng Tư lệnh). Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo chính phủ. Chính phủ có tối thiểu 15 và tối đa là 30 thành viên. Thành viên chính phủ do thủ tướng chỉ định. Chức vụ thủ tướng cũng như bộ trưởng phải được sự thông qua của quốc hội

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: