Hàng hóa

TT số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

9 tháng 1. 2010

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: