Hàng hóa

QĐ số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 v/v Ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ƯĐTQ có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực MDTD ASEAN (AFTA)"

9 tháng 10. 2004

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: