Sách – Cẩm nang

Tạo thuận lợi thương mại trong ASEAN: Con đường đến với sự tăng trưởng và thịnh vượng

18 tháng 3. 2018

Thời gian: 03/2018

Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU - ASEAN

Bài báo này cung cấp bản cập nhật các tài liệu mà Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN đã đưa ra vào tháng 4 năm 2016 và vào tháng 5 năm 2017 về các vấn đề Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại trong ASEAN.

Bài báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: