Sách – Cẩm nang

Hội nhập ASEAN trong ngành dịch vụ

09 tháng 06. 2021

Thời gian: 01/2021

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Đây là ấn bản thứ năm của ấn phẩm "Hội nhập ASEAN trong ngành dịch vụ". Ấn phẩm đem lại một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh khác nhau của thương mại dịch vụ trong ASEAN. Chúng bao gồm tầm quan trọng của ngành dịch vụ trong khu vực, lịch sử các chính sách liên quan đến dịch vụ, đánh giá tự do hóa ngành dịch vụ, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ và Các Hiệp định thương mại tự do ASEAN liên quan đến thương mại dịch vụ.

Ấn phẩm này nhằm cập nhật cho các bên liên quan và độc giả về các sáng kiến khác nhau được thiết lập để thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư lớn hơn trong các lĩnh vực dịch vụ trong ASEAN. Hơn nữa, ấn phẩm cũng cung cấp một danh sách các liên lạc của mỗi quốc gia thành viên ASEAN để công chúng tìm hiểu thêm thông tin cụ thể của quốc gia về thương mại dịch vụ.

Các cập nhật cũng bao gồm gói cam kết thứ mười và cuối cùng theo Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ; chuyển đổi sang Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN mới; những phát triển mới nhất trong Thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau và Khung tham chiếu trình độ ASEAN; và ký kết Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Bản mềm Tài liệu (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: