Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Làm thế nào để đánh giá tình hình thực hiện AEC của các nước ASEAN?

28 tháng 11. 2016 0 Lượt xem

Để đánh giá việc thực hiện các biện pháp trong Kế hoạch tổng thể thực hiện AEC (AEC Blueprint), các nước ASEAN đã xây dựng Biểu đánh giá thực hiện AEC – AEC Scorecard.

AEC Scorecard thực chất là một hệ thống danh sách kiểm tra dạng “có hay không” để xác định một nước “có hay không” thực hiện các biện pháp trong AEC Blueprint.
Ban đầu, danh sách các biện pháp trong AEC Scorecard bao gồm 316 biện pháp trong AEC Blueprint. Nhưng danh sách này liên tục được rà soát và cập nhật để phù hợp hơn với tiến trình thực hiện AEC. Cho tới thời điểm hiện tại (tháng 12/2015), danh sách các biện pháp trong AEC Scorecard đã lên tới 611 biện pháp.

Đây là các biện pháp ưu tiên thực hiện nhằm nhanh chóng hình thành AEC. Các biện pháp này rất đa dạng, bao gồm từ việc ký và thông qua các hiệp định khu vực đến các hoạt động hỗ trợ nhằm thực thi các cam kết khu vực. Để được chấm điểm là thực hiện đầy đủ thì một biện pháp phải được thực hiện bởi cả 10 nước thành viên ASEAN.
Biểu đồ đánh giá việc thực hiện AEC theo công cụng Scorecard tính đến 31/11/2015
Nguồn: AEC 2015: Lộ trình và các tiến triển đã đạt được (asean.org)

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: