Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Trung Quốc

08 tháng 12. 2016

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 7 vào tháng 10 năm 2003 tại Bali, Tuyên bố chung của Thủ tướng/ Chính phủ về Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng đã được ký kết. Kế hoạch hành động 5 năm (2005-2010) đã được thông qua vào năm 2004 để thực hiện Tuyên bố chung. Kế hoạch hành động này đã góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc một cách toàn diện và cùng có lợi với quan điểm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược cho hòa bình khu vực, phát triển và thịnh vượng. Kế hoạch hành động 5 năm mới (2011-2015) đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 13 vào tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội.

ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí hợp tác trên 11 lĩnh vực hợp tác như nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển nguồn nhân lực, phát triển lưu vực sông Mekong, đầu tư, năng lượng, giao thông, văn hóa, y tế công cộng, du lịch và môi trường.

 
Văn bản Hiệp định:

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Trung Quốc (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong Khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định Khung

Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan

Các cam kết và các văn bản liên quan khác:

Tham khảo thêm thông tin tại trang web của ASEAN
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: