Thông tin liên quan

Báo cáo "Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam"

14 tháng 12. 2016

Báo cáo đã đánh giá tác động của RCEP đến nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như xác định những chuẩn bị liên quan ở cả cấp chính sách và doanh nghiệp để đảm bảo rằng việc thực hiện RCEP sẽ tạo ra lợi ích ròng tối đa cho nền kinh tế Việt Nam. Sự chuẩn bị này là rất cần thiết vì với phạm vi và mức độ của hiệp định này, RCEP có thể đưa đến những cơ hội và thách thức chưa từng có với hoạt động kinh doanh và đầu tư. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP). 

Tải tài liệu nghiên cứu đầy đủ tại đây: Báo cáo RCEP 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: