Thương mại Hàng hóa

Các thỏa thuận về Cơ chế một cửa ASEAN

19 tháng 12. 2016

Giới thiệu Cơ chế một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là một sáng kiến khu vực duy nhất kết nối và hợp nhất các Cơ chế một cửa Quốc gia (NSWs) của các nước Thành viên ASEAN. Mục tiêu của ASW là đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế trong ASEAN. Thực thi ASW sẽ đảm bảo khả năng tương thích của các nước thành viên NSWs với tiêu chuẩn giao thức mở quốc tế đồng thời đảm bảo rằng mỗi nước thành viên sau đó có thể trao đổi thông tin một cách an toàn và đáng tin cậy với bất kỳ đối tác thương mại sử dụng các tiêu chuẩn mở quốc tế. Đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian xử lý, tăng cường sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh - đó là những mục tiêu chính của sáng kiến Một cửa ASEAN.

Hiện tại, ASW hỗ trợ việc trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ trong nội khối ASEAN (ATIGA Form D) và Tờ khai Hải quan ASEAN (ACDD) trên cơ sở thí điểm tại bảy quốc gia thành viên và sẽ được mở rộng để trao đổi thêm những loại thông tin khác. Cuối cùng do ASW sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế nên có thể hỗ trợ việc trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thông tin với các đối tác thương mại ngoài ASEAN. Những lợi ích gia tăng khác bao gồm khả năng tương thích về mặt pháp luật, hỗ trợ tăng cường hài hòa hóa chính sách ASEAN (ví dụ các biện pháp kiểm dịch thực vật), và tầm nhìn tốt hơn về trao đổi thông tin giữa các nước thành viên.

Về mặt thể chế, việc phát triển ASW được quản lý bởi Ủy ban chỉ đạo thực hiện ASW và được hỗ trợ bởi các nhóm kỹ thuật và pháp luật, hiện tại đang được mở rộng để bao gồm cả các kiến trúc kỹ thuật và pháp luật. Việc tham vấn với khu vực tư nhân đã được tiến hành trên các thông tin được trao đổi trong kiến trúc ASW, cũng như các sáng kiến bổ sung khác, như nghiên cứu tính bền vững ASW, trong đó cung cấp các khuyến nghị về quản trị, mô hình kinh doanh, và tính khả thi về tài chính.

Các Thỏa thuận liên quan đến Cơ chế một cửa ASEAN:

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

Ký kết

Phê chuẩn/

Chấp thuận/
Thông báo

Tình trạng

Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window

Nghị định thư về Khung pháp lý thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN

4/9/2015

Nghị định thư này sẽ có hiệu lực sau khi tất cả các Thành viên ASEAN đã thông báo hoặc, khi cần thiết, thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc phê chuẩn với Tổng thư ký ASEAN một khi đã hoàn thành các thủ tục trong nước cho việc phê chuẩn này. Việc phê chuẩn sẽ không kéo dài quá 180 ngày kể từ sau khi ký kết Nghị định thư này

Chưa có hiệu lực

Memorandum of Understanding on the Implementation of the ASEAN Single Window Pilot Project

Biên bản ghi nhớ việc Thực thi Dự án thí điểm Cơ chế một cửa ASEAN

18/7/2011

Không yêu cầu

Có hiệu lực từ 18/7/2011

Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window

Nghị định thư Thành lập và Thực thi Cơ chế một cửa ASEAN

20/12/2006

Không yêu cầu

Nghị định thư này sẽ có  hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi Thành viên ASEAN một khi đã hoàn thành các thủ tục trong nước về việc phê chuẩn Hiệp định  này sẽ thông báo với Ban Thư ký ASEAN bằng văn bản

 Có hiệu lực từ 20/12/2006

Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window

Hiệp định Thành lập và Thực thi Cơ chế một cửa ASEAN

9/12/2005

Không yêu cầu

Hiệp định này sẽ có  hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi Thành viên ASEAN một khi đã hoàn thành các thủ tục trong nước về việc phê chuẩn Hiệp định  này sẽ thông báo với Ban Thư ký ASEAN bằng văn bản

Có hiệu lực từ 9/12/2005

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam chính thức thực hiện Cơ chế Một cửa Quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế Một cửa ASEAN ngày 8 tháng 9 năm 2015. Ở trong nước, Cơ chế này kết nối các Bộ: TC, CT, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, Y tế, KH&CN, TT&TT, VHTT&DL để đảm bảo một cửa đối với các thủ tục quản lý chuyên ngành liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem thêm về Cơ chế một cửa ASEAN tại đây: http://asw.asean.org/

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI

 


Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: