Thương mại Hàng hóa

Các Hiệp định ASEAN về Hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm: Dược phẩm, Thiết bị Điện và Điện tử, Thiết bị Y tế

20 tháng 12. 2016

Nhằm tăng cường hội nhập trong ASEAN đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên, các nước ASEAN đã ký kết các Hiệp định về hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với 03 loại sản phẩm: Dược phẩm, Thiết bị Điện và Điện tử, Thiết bị Y tế

Hiện tại, các nước ASEAN cũng đang đàm phán các Hiệp định Hài hòa hóa về 02 sản phẩm khác là Thuốc truyền thống và Thực phẩm chức năng

Theo Bộ Công Thương, việc hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong một ngành sẽ giúp doanh nghiệp ở hai cấp độ như sau:

  • Gia tăng cơ hội thị trường trong ASEAN: Hàng hóa được thử nghiệm chứng minh tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật tại Việt Nam cũng sẽ được thừa nhận ở các nước thành viên ASEAN khác
  • Gia tăng cơ hội thị trường trên các thị trường quốc tế: Một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của ASEAN được hài hòa hóa với tiêu chuẩn quốc tế nên hàng hóa được thử nghiệm chứng minh tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật ASEAN tại Việt Nam cũng sẽ được thừa nhận trên phạm vi quốc tế ở các nước ngoài khối cũng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế này.

Chi tiết 03 Hiệp định ASEAN về Hài hóa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

Hiệp định Tiếng Anh

Hiệp định Tiếng Việt (Bản dịch)

Ngày ký

Hiệu lực

Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme and Annexes

Hiệp định về Hệ thống Quản lý Hài hòa Mỹ phẩm trong ASEAN

2/9/2003

2/9/2003

Agreement on the ASEAN harmonized electrical and electronic equipment regulatory regime

Hiệp định về Quy chế Quản lý Hài hòa Thiết bị điện và điện tử trong ASEAN

 

9/12/2005

7/10/2012

ASEAN Agreement on Medical Device Directive

Hiệp định ASEAN về Thiết bị y tế

1/11/2014

Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và sẽ có hiệu lực giữa các nước Thành viên ASEAN đã phê chuẩn Hiệp định

 

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: