Số liệu

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế 2017

02 tháng 11. 2018

Năm thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Báo cáo "Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017" do Tổng cục Thống kê công bố, nhằm phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông cáo báo chí của Bản báo cáo được đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: