Văn bản thực thi

Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

14 tháng 06. 2019

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.

1. Nội dung thông tư

2. Phụ lục

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: