Ấn phẩm

Sách – Cẩm nang

Báo cáo: Tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) đối với thương mại nội ...

Báo cáo này là kết quả đánh giá định lượng của ERIA về tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) đối với thương mại nội khối ASEAN. Nghiên cứu được thực hiện theo nhiệm vụ của Ủy ban Điều phối ASEAN về ATIGA (CCA) và với sự hỗ trợ của các Quốc gia Thành viên ASEAN, những người đã chia sẻ dữ liệu thương mại và thuế quan có liên quan.
Xem thêm