Sách – Cẩm nang

Báo cáo: Tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) đối với thương mại nội khối ASEAN

09 tháng 09. 2021

Báo cáo này là kết quả đánh giá định lượng của ERIA về tác động của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) đối với thương mại nội khối ASEAN. Nghiên cứu được thực hiện theo nhiệm vụ của Ủy ban Điều phối ASEAN về ATIGA (CCA) và với sự hỗ trợ của các Quốc gia Thành viên ASEAN, những người đã chia sẻ dữ liệu thương mại và thuế quan có liên quan.

Hội nhập ASEAN trong ngành dịch vụ

09 tháng 06. 2021

Thời gian: 01/2021 Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Cẩm nang từ viết tắt trong ASEAN

09 tháng 06. 2021

Thời gian: 11/2020 Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN